89. ทำไมประเทศไทยต้องเปลี่ยนเป็นดิจิตอล

       การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบดิจิตอลจะทำให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการที่มีความหลากหลายเนื่องจากจำนวนช่องรายการที่เพิ่มขึ้น ด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเดิม อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง

       นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีพันธกรณีระหว่างประเทศกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีมติเห็นชอบการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินสู่ระบบ Digital โดยใช้ระบบ DVB-T2 เป็นมาตรฐานร่วมของอาเซียน และให้กำหนดช่วงเวลายุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบอนาล็อกภายในช่วงระหว่างปี 2558-2563 รวมทั้งได้พัฒนาข้อกำหนดทางเทคนิคร่วมกันสำหรับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่จะใช้ในภูมิภาคเพื่อทำให้ราคาถูกลง และสิ่งที่ประชาชนจะได้รับ คือ

  1. ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและบริการที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  2. กิจการโทรทัศน์เกิดการพัฒนาและผลิตรายการที่ตรงใจประชาชน