การประชุมตามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

หลังจากที่ได้จัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ระหว่าง กสทช. กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ สถาบันการศึกษา และสมาคมคนพิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำนักงาน กสทช. จึงเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการมีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ ประเภทบริการบริการภาษามือ (Sign Language) ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเขียว สำนักงาน กสทช.  ซอยพหลโยธิน ๘ เขตพญาไท กรุงเทพฯ

-----------------------------

BCP TEAM
กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)