สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์”

สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์” ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มิให้ถูกละเมิดจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นเท็จ บิดเบือน อคติ ไม่เป็นธรรม ครอบงำ หรือเป็นการเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้องตนเอง สามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเองผ่านกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทางสังคม และสามารถขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งนับเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการให้ความรู้ด้านสิทธิของผู้บริโภคสื่อกับประชาชน สามารถติดตามเฝ้าระวัง สะท้อนความคิดเห็นไปยังสื่อเพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือการสร้างสรรค์รายการหรือสิ่งที่ดีให้กับสังคม รวมทั้งเป็นกลไกด้านการสื่อสารความรู้ ช่วยให้สังคมเกิดความตื่นตัว รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อซึ่งเชื่อมโยงไปกับกลไกด้านอื่นๆ ได้แก่ กลไกทางกฎหมาย และกลไกความรู้ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรกำกับดูแล ตลอดจนสถาบันการศึกษา และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สำนักงาน กสทช. จึงได้กำหนดให้มีคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ขึ้น โดยคณะทำงานประกอบด้วยนักวิชาการและผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนงานในลักษณะเดียวกันกับภารกิจของกิจกรรมฯ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร Exim Bank ชั้น ๒๒ ห้อง ๒๑๑ สำนักงาน กสทช. เพื่อร่วมกันการวางแผนและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ
และจัดทำองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภค