สรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ (ฉบับที่ ๒)

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)

จากนั้นสำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปผลความคิดเห็นสาธารณะต่อการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศ ดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ ๒)

ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เผยแพร่สรุปผลดังกล่าวขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. และสามารถศึกษาอ่านสรุปผลเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบมานี้

ไฟล์ที่แนบมาด้วย