แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมและแบบแสดงความคิดเห็น:การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group)
คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง

คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง และ สำนักงาน กสทช. กำหนดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) เป็น ๒ ช่องทาง คือ

๑) การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารหอประชุมชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ หรือทางออนไลน์ (ผ่านการลงทะเบียน) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมผ่านทาง Facebook “กสทช.” ได้อีกทางหนึ่ง

แบบการเข้าร่วมการประชุม: https://forms.gle/fvGPns6tBgMwAjPC6
แบบตอบรับการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ (ณ สำนักงาน กสทช. / ออนไลน์)

- แจ้งชื่อผู้เข้าร่วม กลับมายังสำนักงาน กสทช. ภายใน วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕          
- สำนักงาน กสทช. จะแจ้งช่องทางการเข้าร่วมประชุมของท่าน ผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ในวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (สำหรับท่านที่ได้เข้าร่วมการรับฟังทางออนไลน์ จะได้รับLink ทางอีเมลในวันดังกล่าว)
- ขอให้แสดงความคิดเห็นหน่วยงาน/คนละไม่เกิน ๕ นาที

๒) การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด ผ่านทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แบบแสดงความคิดเห็น: https://forms.gle/aPeeqc8w63EtbrPh8

- แสดงความคิดเห็นภายในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ
- หากมีข้อสอบถาม ติดต่อได้ที่ Email : [email protected] หรือ
๑. นายอรรคพล ภูมิจิตร นักวิชาการนโยบายและแผน โทรศัพท์ ๐๖๔ ๖๓๙ ๖๖๖๔
๒. นายอภิชาติ ดำรงสันติสุข นิติกร โทรศัพท์ ๐๙๒ ๔๖๒ ๕๕๕๖

ไฟล์ที่แนบมาด้วย