สำนักงาน กสทช. เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “How to โฆษณาทางสื่อดิจิทัลใหม่...?”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้มอบหมาย นางราตรี จุลคีรี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้บริโภค เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “How to โฆษณาทางสื่อดิจิทัลใหม่...?” ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย การเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนากลไกลคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันการละเมิดสิทธิผู้บริโภค สนับสนุนการบริการอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการ