เวทีส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคสื่อแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ กทปส. ให้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับมอบหมายรับผิดชอบดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และได้กำหนดจัดเวทีส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคสื่อแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ณ เชียงคานริเวอร์ เมาท์เทนรีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีความรู้ และมีพื้นที่ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสาน และเชื่อมโยงการทํางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่เข้มแข็ง ผ่านกลไกความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้ารมเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ นักวิชาการ เครือข่ายนักเรียน เครือข่ายภาครัฐ นิสิต นักศึกษา ประมาน ๕๐ คน