กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กลุ่มเด็กและเยาวชน

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธาน ในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศให้เกิดการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อแก่ เด็กและเยาวชน และการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ และการส่งเสริมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิและหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี ในกลุ่มเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ภายในสถาบันการศึกษา ณ โรงแรมสยามแอทสยามดีไซน์กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมประกอบด้วย ตัวแทนอาจารย์ และนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 9 แห่ง (ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง)