กสทช.ต่อพงศ์ พบเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคเหนือ เน้นย้ำบทบาทผู้บริโภค

“… กสทช.ต่อพงศ์ พบเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคเหนือ เน้นย้ำบทบาทผู้บริโภค สะท้อนปัญหาเพื่อเเก้ไขให้ทุกกลุ่มคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม …”
อัมบั้มภาพบรรยากาศ https://drive.google.com/.../16JmdR3sRnyziIon7vmjn99xPCVh...

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) เป็นประธานในการประชุม กสทช. พบเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงเเละโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายผู้บริโภคสื่อกลุ่มต่าง ๆ ทั้งด้านความคาดหวังในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ด้านการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคฯ ด้านการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและร้องเรียน ตลอดจนด้านการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในพื้นที่ภาคเหนือ

ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนและภาคประชาสังคม ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวนประมาณ 80 คน

จากการระดมความคิดเห็น เเลกเปลี่ยนข้อมูล จนเกิดข้อเสนอจากเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ ภาคเหนือ โดยมีประเด็นข้อเสนอ ยกตัวอย่างเช่น
- การสร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่ของ กสทช.
- บูรณาการการกำกับข้อมูลกับหน่วยงาน ด้านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เเละสื่อออนไลน์
- การเพิ่มช่องทางในการติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน อย่างจริงจังเเละเเจ้งผลคืบหน้า
- การสร้างมาตรฐานการกำกับสื่อให้มีทิศทางเดียวกันทุกรายการ เช่นการเบลอภาพ รวมทั้งการกำกับดูเเลเนื้อหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น ฉากข่มขืน เป็นต้น

ประเด็นข้อเสนอจะนำมาซึ่งการหาเเนวทางการดำเนินการ เเละการเเก้ไขปัญหาผ่านกลไกคณะอนุกรรมการฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถรู้สื่อ รู้สิทธิอย่างรู้เท่าทัน โดยการเข้าถึง เข้าใจ เเละเข้าไปมีส่วนร่วมต่อไป