ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ไปใช้จัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมหาสารคาม)

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การนำหลักสูตรหรือเนื้อหาการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ไปใช้จัดการเรียนการสอน
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมหาสารคาม)
เริ่มต้นกับวันนี้ที่ #มหาสารคาม ในระดับ “ประชาชน”
#ท้ายเเคปชั่น เดอะมีฤทธิ์ #มีของดี นะครับ

การขยายผลหลักสูตรเเละติดตามการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เกิดขึ้นในระดับผู้นำประชาชน ที่พวกเขาจะนำความรู้ไปขยายผลในระดับพื้นที่ต่อไป พลังสื่อดี จะเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยฝีมือของผู้นำภาคประชาชนจากภาคอีสานเเน่นอน

คณะวิจัย ยกก๊วนมาเเสดงฤทธิ์สร้างพลังคนรู้เท่าทันสื่อ มาจากหลายเเห่ง เช่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เเละมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเนื้อหาที่ได้มีการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สามารถนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ด้านการสอนเรื่องสื่อการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับสถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไปและองค์กรต่างๆ ที่สนใจ
.
#ของดีที่ว่า นั่นคือ E-BOOK และคู่มือหลักสูตรพัฒนาทักษะรู้เท่าทันสื่อ นั่นเอง อย่ารอช้า คลิกเข้าไปอ่านกันดีกว่า
https://bcp3.nbtc.go.th/me