เชิญรับชมการถ่ายถอดสด งานสัมมนา เรื่อง สื่อ | ความพิการการส่งเสริมสังคมการอยู่ร่วมกัน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เชิญรับชมการถ่ายถอดสด งานสัมมนา เรื่อง สื่อ | ความพิการการส่งเสริมสังคมการอยู่ร่วมกัน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เริ่มถ่ายถอดสดผ่านช่องทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ เวลา 9.00 น. ลิงก์: https://www.facebook.com/con.rights

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสื่อกับการนำเสนอเกี่ยวกับคนพิการ ในมิติการส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน โดยปราศจากอคติ และการเหมารวม รวมถึงการคุ้มครองการ
ไม่ละเมิดสิทธิของคนพิการ และสามารถผลิตสื่อเพื่อคนพิการ โดยไม่ละเลย และไม่ละเมิดในการนำเสนอภาพลักษณ์ การใช้คำ ภาพ และองค์ประกอบอื่น ภายใต้หลักการการเคารพสิทธิมนุษยชน กำหนดจัด จำนวน 2 ครั้ง ในครั้งที่ 1 สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบการกิจการโทรทัศน์  ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ และ ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษา อาจารย์ในวิชาสื่อสารมวลชน และด้านนิเทศศาสตร์