การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง

ตามที่ กสทช. ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบการกำหนดแผนงาน (Roadmap) กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาที่ผ่านมา

โดยให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ๒) กลุ่มนักวิชาการ และ ๓) กลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และต่อมาคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติให้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง ด้วย นั้น
สำนักงาน กสทช. โดย วท. รท. และ บส. ขอเรียนว่า จะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง
๑. กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมสายลม ๕๐๒๑ (อาคารหอประชุม ชั้น ๒) สำนักงาน กสทช. และทางออนไลน์
๒. รับฟังความคิดเห็นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงวันอังคาที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ไฟล์ที่แนบมาด้วย