"เด็กไทยมีฤทธิ์ รู้คิด รู้ทันสื่อ" จัดทำโดย โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี