ผลงานเรื่องสั้น 'โดนหลอกจากสื่อ" ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มหาสารคาม