ผลงานเรื่องสั้น 'เช็คก่อนชัวร์" ของชุมชนบางเสร่ ชลบุรี