ผลงานเรื่องสั้น "โฆษณาชวนเชื่อ" ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มหาสารคาม