ขอเชิญ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือในสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในปี 2565 และปี 2566 ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล “ล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2566 (NBTC Sign Language Interpreter Awards)

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือในสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในปี 2565 และปี 2566 ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล
“ล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2566 (NBTC Sign Language Interpreter Awards)”  โดยมีเกณฑ์การแปลจากภาษาพูดไทยเป็นภาษามือไทย ที่มีเนื้อหาครบถ้วน ไวยากรณ์ การใช้คำศัพท์ การใช้พื้นที่ และมีความต่อเนื่อง ที่เหมาะสม รวมทั้ง รางวัล Popular Vote

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 12-31 ตุลาคม 2566
หลักฐานการส่งผลงาน
1. ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ไฟล์สกุล.MP4 ความยาวไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 คลิป
3. สำเนาบัตรประจำตัวล่ามภาษามือชุมชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
4.สำเนาใบประกาศฯ หลักสูตรการเป็นล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์จาก สำนักงาน กสทช.
5.แนบไฟล์รูปถ่ายของตนเองขนาด 1 - 2 นิ้ว

วิธีการส่งผลงาน
- Upload ไฟล์ไปยังที่คลังเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยของตนเอง เช่น
Youtube, Google Drive, Dropbox หรือ Apple Cloud พร้อมแนบ URL
หรือ Link สำหรับให้ผู้จัดงานดาวน์โหลดไฟล์

โดยส่งมาที่ : [email protected]
หมายเหตุ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดล่ามภาษามือที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้ตามโปสเตอร์ด้านล่าง