สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และองค์กรภาคี

ขอเชิญ ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ หรือประชาชนทั่วไป ร่วมโหวตคัดเลือกล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ ขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกด Like โพสต์ใต้ภาพล่ามภาษามือที่ท่านชื่นชอบทาง Facebook https://www.facebook.com/con.rights (ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ – โทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.)

เปิดโหวตระหว่างวันที่ 8-15 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ - คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- นับจำนวนคะแนนเฉพาะผู้กด Like ใน Facebook https://www.facebook.com/con.rights
(ผู้บริโภคสื่อ วิทยุ – โทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.) เท่านั้น