สำนักงาน กสทช. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เครือข่ายผู้บริโภคสื่อจังหวัดสงขลา เน้นย้ำภารกิจการยกระดับความรู้สิทธิผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ มุ่งสร้างผู้บริโภคที่รู้เท่าทันสื่อเเละใช้ประโยชน์จากสื่ออย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมคริสตัล จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ร่วมบรรยายเเลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนร่วมเป็นกลไกเเละการมีส่วนร่วมกับภาครัฐอย่างมีคุณค่า ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายการเข้าร่วมอบรมจากเครือข่ายผู้บริโภคสื่อพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 40 คน

โดยได้ร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิชาการและสำนักงาน กสทช. ในแต่ละช่วง ดังนี้ . 1. การบรรยายพิเศษ : ภารกิจเครือข่าย เพื่อสนันสนุนกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในระดับพื้นที่ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ . 2. เวทีเสวนาแลกเปลี่ยน : ภารกิจเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ซึ่งมีการทบทวนบทบาทของการเป็นเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ การแลกเปลี่ยนในหัวข้อกฎหมายและกรณีตัวอย่าง การออกอากาศที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ทั้งการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เนื้อหารายการที่ห้ามออกอากาศ การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ รวมถึงกรณีตัวอย่างการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมและแนวปฏิบัติของสื่อมวลชน โดยมีนักวิชาการ และสำนักงาน กสทช. ประกอบด้วย ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ ผศ.ดร.พิชิต ธิอิ่น และคุณราตรี จุลคีรี ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน 3. การเรียนรู้แบ่งกลุ่มย่อยตามภารกิจ 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นการฝึกเฝ้าระวังการประกอบกิจการของสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ โดยเน้นประเด็นการออกอากาศการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคและเนื้อหารายการและโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และกลุ่มที่ 2 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่าย มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนวิธีการสร้างความเข้มแข็งกระจายการสื่อสารให้เกิดวงกว้าง รวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ชุมชน การออกแบบกิจกรรม และเนื้อหาการจัดกิจกรรม

โดยหลังจากนี้ เครือข่ายผู้บริโภคสื่อในจังหวัดสงขลา จะเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังการประกอบกิจการสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในพื้นที่ โดยมีสำนักงาน กสทช. ภาค 4 สงขลา ที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่เครือข่ายเฝ้าระวังฯ ถือเป็นปฏิบัติการเชิงรุกด้วยการปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสื่อที่เหมาะสม ปลอดภัย และไม่ถูกละเมิดหรือเอาเปรียบ อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและตื่นตัวในฐานะพลเมืองและผู้บริโภคสื่อมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันและมีส่วนร่วมกับสื่อได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

โดยทุกท่านสามารถติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >> ที่นี่