สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ ทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสรรค์ "วัยเรา-เข้าใจ-ฉลาดใช้สื่อ" (Melit Project) ) ภายใต้โครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ

สำนักงาน กสทช. โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ร่วมกับ ทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน "วัยเรา-เข้าใจ-ฉลาดใช้สื่อ" ภายใต้โครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนชุมชนแป้นทองสัมพันธ์ เขตคลองสามวา จำนวน ๓๐ คน

ภายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน "วัยเรา-เข้าใจ-ฉลาดใช้สื่อ" มีการนำความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรหรือเนื้อหาการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ จำนวน ๓ โมดูล ได้แก่ โมดูล ๑ ความรู้เบื้องต้น (Media Literacy) โมดูล ๒ นิเวศสื่อ (Media Ecology) โมดูล ๓ การรู้จักสื่อ มาถ่ายทอดให้แก่ตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมอบรมด้วย

     

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มได้ >> ที่นี่