สำนักงาน กสทช. ร่วมมือสร้างเเกนนำเยาวชนจัดอบรมสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อประเด็นความหลากหลายทางเพศเเละความหลากหลายทางสังคม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคสื่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศและหลากหลายทางสังคม

เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ร่วมมือกับ สภาเด็กและเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดการอบรมการรู้จักสื่อรู้จักสิทธิให้กับเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศและหลากหลายทางสังคม (ระดับภูมิภาค) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมีแกนนำเยาวชนจาก สภาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๔ จังหวัดเข้าร่วม ประกอบด้วย นครพนม อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี และร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคสื่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศและหลากหลายทางสังคม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ ประกอบด้วย ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คุณรตี แต้สมบัติ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และ รศ.ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำเนื้อหาเชิงวิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อ เเละเนื้อหาเชิงประเด็นความหลากหลายทางเพศ เเละความหลากหลายทางสังคม การจัดอบรมฯ ครั้งนี้นับเป็นพื้นที่นำร่องที่ ๔ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเครือข่ายใหม่ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ มีความสามารถในการเลือกรับและใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้รู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสะท้อนความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในสังคม รวมถึงสามารถผลิตสื่อสำหรับใช้ในการสื่อสารและรณรงค์สร้างความเข้าใจกับสังคมเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศและหลากหลายทางสังคมได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

ภายในการอบรมมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การคิดวิเคราะห์เเละการนำเสนอเเนวคิดของเยาวชน การเรียนรู้บทเรียนของเยาวชนผ่านหลักสูตร ๔ โมดูล ประกอบด้วย โมดูล ๑ รู้จักสื่อ (นิเวศสื่อ) โมดูล ๒ รู้จักสิทธิของผู้บริโภคสื่อ โมดูล ๓ สื่อกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ โมดูล ๔ สื่อกับประเด็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เเละกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ให้กับเยาวชนผู้เข้าร่วม เช่นกิจกรรม Ice breaking ฉันกับเธอต้องสื่อสารกันและสร้างวินัยอยู่ร่วมกัน กิจกรรม Present Kid DD Dream & Do อนาคตลงมือปฏิบัติด้วยมือเรา โดยเน้นให้แกนนำเยาวชนประจำภูมิภาคได้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่จะทำให้เยาวชน สามารถถ่ายทอดความรู้ลงสู่ในระดับพื้นที่ได้

นอกจากนี้ ยังมีช่วงการเเลกเปลี่ยนภารกิจเยาวชนรู้เท่าทันสื่อกับความหลากหลาย และกรอบการทำงานขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และหลากหลายทางสังคม โดย คุณราตรี จุลคีรี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้บริโภค และนายธนวัฒน์ พรหมโชติ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสทช.

     

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มได้ >> ที่นี่