เกี่ยวกับเรา

งานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ดำเนินการโดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์หรือ บส (อ่านว่า บอ-สอ) เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองประชาชนผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ทั้งในเรื่อง
ของการถูกละเมิดละเลยในสิทธิและเสรีภาพ และการถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ โดยมีกระบวน
การทำงานในการสร้างความเข้มแข็ง การรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่าย ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับการยุติ
ข้อขัดแย้งที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ รวมถึงการทำงานด้านการรู้เท่าทันสื่อ และการส่งเสริม
ให้คนพิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วย

ในการทำหน้าที่ต่างๆ ดังกล่าว คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาจะให้ความเห็นประกอบการพิจารณาตามอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเป็นที่ปรึกษาของสำนักงาน กสทช.
ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บส มุ่งหวังให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นจริง จึงได้จัดตั้ง
เว็บไซต์ กสทช. เพื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ขึ้น
เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ และเรียนรู้การคุ้มครองตนเอง และคนรอบข้าง จากผลกระทบที่เกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ อีกทั้งเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริโภคต่อไป

สามารถแนะนำ-ติชม หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์
ตามด้านล่างนี้

บส. โทรศัพท์: 02-271-7600 ต่อ 5744, 5732, 5734
โทรสาร: 02-710-7400