เกี่ยวกับเรา

งานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ดำเนินการโดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์หรือ บส. (อ่านว่า บอ-สอ) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ทั้งในเรื่องของการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ หรือถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ รวมถึงการยุติข้อขัดแย้งที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ โดยมีกระบวนการทำงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน การติดตามเฝ้าระวังการประกอบกิจการ การสร้างความเข้มแข็ง การส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ รวมถึงด้านการรู้เท่าทันสื่อ และการส่งเสริมให้คนพิการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วย

ในการทำหน้าที่ดังกล่าว คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาจะให้ความเห็นประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
นอกจากนี้ บส. ยังมีกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ โดยเป็นการให้ความรู้เรื่องกฎหมายง่ายๆ เกี่ยวกับสื่อ เนื้อหารายการ หรือโฆษณา การจัดระดับความเหมาะสมของสถานีโทรทัศน์ รวมถึงการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค และให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น การติดตามเฝ้าระวัง การร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการรณรงค์ทางสังคม และนอกจากนี้ในสำนักงาน กสทช. ยังมีสำนักอื่นๆ ภายใต้สายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสายงานบริหารองค์กร สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สายงานกิจการโทรคมนาคม สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร และสายงานกิจการภูมิภาค ที่ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งเพื่อผู้บริโภคสื่อ

บส. มุ่งหวังให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นจริง จึงได้จัดตั้ง
เว็บไซต์ กสทช. เพื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ขึ้น
เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ และเรียนรู้การคุ้มครองตนเอง และคนรอบข้าง จากผลกระทบที่เกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ อีกทั้งเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้บริโภคต่อไป

สามารถแนะนำ-ติชม หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับงานสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามด้านล่างนี้:
บส. โทรศัพท์: 02-670-8888 ต่อ 6144, 6132, 6127
โทรสาร: 02-279-9048-9
E-mail: consumerrights.bc.nbtc@gmail.com