การรู้เท่าทันสื่อ

 • 60. การรู้เท่าทันสื่อมีมิติอะไรบ้าง
  60. การรู้เท่าทันสื่อมีมิติอะไรบ้าง
  การเรียนรู้เท่าทันสื่อ มี 4 มิติ ดังนี้ การรับรู้และความเข้าใจ (Cognitive) คือ ความสามารถในการแยกแยะ เข้าใจตั้งแต่สัญลักษณ์ง่ายๆ ไปจนเรื่องที่มีความซับซ้อน เช่น เนื้อหาสารถูกผลิตขึ้นอย่างไร
  Jan 25.2017
 • 61. แนวคิดหลักของการรู้เท่าทันสื่ออะไรบ้าง
  61. แนวคิดหลักของการรู้เท่าทันสื่ออะไรบ้าง
  ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สามารถใช้หลักการตั้งคำถาม 5 ข้อ เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ ดังนี้ เนื้อหาสื่อล้วนถูกประกอบสร้างขึ้น ใครสร้างเนื้อหาสื่อนี้ขึ้นมา ? มีวิธีการสร้างเนื้อหาสื่อ
  Jan 25.2017
 • 62. ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อมีอะไรบ้าง
  62. ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อมีอะไรบ้าง
  คนรู้เท่าทันสื่อเป็นอย่างดี จะควบคุมการใช้สื่อได้มากกว่า เพราะรู้ว่าจะจัดการกับสารต่างๆ ที่ประดังเข้ามาด้วยมุมมองใด ในทางตรงข้ามคนที่มีความรู้เกี่ยวกับสื่ออย่างจำกัดก็จะไม่สามารถรับมือกับสื่อ
  Jan 25.2017
 • 63. เราต้องรู้เท่าทันโฆษณาหรือไม่ อย่างไร
  63. เราต้องรู้เท่าทันโฆษณาหรือไม่ อย่างไร
  ผู้บริโภคที่เข้มแข็งต้องรู้ว่า โฆษณามีความมุ่งหมายที่จะโน้มน้าวให้เราคิดเชื่อ หรือมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ และต้องการสร้างความเชื่อความประทับใจให้กับเรา
  Jan 25.2017
 • 59. ครอบครัวจะเท่าทันสื่อได้อย่างไร
  59. ครอบครัวจะเท่าทันสื่อได้อย่างไร
  ปัจจุบันสื่อสามารถเข้าถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัว และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเรา ซึ่งมีทั้งข่าวสารที่ดี ข่าวสารที่แฝงผลประโยชน์ อาจถึงขั้นโน้มน้าวและเปลี่ยนความคิดของเราได้
  Jan 25.2017