กระบวนการร้องเรียน

 • 82. เรื่องประเภทใดบ้างที่สามารถร้องเรียนต่อสำนักงาน กสทช.
  82. เรื่องประเภทใดบ้างที่สามารถร้องเรียนต่อสำนักงาน กสทช.
  ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สามารถร้องเรียนกับ กสทช. ได้ที่สายด่วน หมายเลข 1200 ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ คำร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติและประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
  Jan 30.2017
 • 83. วิธีการร้องเรียนมีขั้นตอนอย่างไร
  83. วิธีการร้องเรียนมีขั้นตอนอย่างไร
  แจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านหรือผู้ที่มาร้องเรียนแทน ที่ติดต่อได้โดยสะดวก ให้รายละเอียด ข้อเท็จจริง หรือการกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
  Jan 30.2017
 • 84. ร้องเรียนอย่างไรให้ครบองค์ประกอบ
  84. ร้องเรียนอย่างไรให้ครบองค์ประกอบ
  เพื่อให้เรื่องที่ร้องเรียนมีความสมบูรณ์และเข้าสู่การพิจารณาได้ จำเป็นต้ององค์ประกอบ ดังนี้ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลที่ติดต่อได้ สำเนาประจำตัวประชาชน ชื่อและที่อยู่
  Jan 30.2017
 • 85. ช่องทางการร้องเรียนของ กสทช. มีอะไรบ้าง
  85. ช่องทางการร้องเรียนของ กสทช. มีอะไรบ้าง
  ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยการส่งจดหมายหรือร้องเรียนด้วยตนเอง ศูนย์ Call Center 1200 สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนผ่านช่องทางที่เปิดบริการเพื่อรองเรียนที่ฉับไว สายด่วนห...
  Jan 30.2017
 • 86. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว กสทช. จะทำอย่างไร
  86. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว กสทช. จะทำอย่างไร
  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับคำขอหรือคำร้องเรียนที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ต้องแจ้งการคำรับร้องเรียน กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการพิจารณา พร้อมรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  Jan 30.2017
 • 87. ทำอะไรได้บ้างนอกจากมาร้องเรียนที่ กสทช.
  87. ทำอะไรได้บ้างนอกจากมาร้องเรียนที่ กสทช.
  นอกจากจะสามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงาน กสทช. แล้ว อาจร้องเรียนไปที่สถานีนั้นๆ โดยตรงหรือที่องค์กรวิชาชีพ เช่น สมาคม สภา สหพันธ์ ที่ผู้ประกอบกิจการรวมตัวและจัดตั้งขึ้น ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นเนื้อหารายการ...
  Jan 30.2017