เรื่องทั่วไป

 • กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ลิงก์: PDF พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ลิงก์: PDF พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ลิงก์: PDF พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ลิงก์: PDF พระราชบัญญัติโฆษณาเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 ลิงก์: PDF ...
  Jun 14.2022
 • ประกาศ สำนักงาน กสทช.
  ประกาศ สำนักงาน กสทช.
  ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ 5 (10) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ลิงก์: PDF ประกาศสํานักงาน กสทช. เรื่อ...
  Jun 14.2022
 • ประกาศ กสทช.
  ประกาศ กสทช.
   ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 ลิงก์: PDF  ประกาศ กสทช. เรื่องการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) ลิงก์: PDF &...
  Jun 14.2022
 • พระราชบัญญัติ กสทช.
  พระราชบัญญัติ กสทช.
  พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ลิงก์: PDF พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553ลิงก์: PDF  ...
  Jun 13.2022
Contact