รู้ไว้ ไม่เสียท่า

       ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ อาจเคยเผชิญปัญหาจากการใช้บริการ กล่อง/จาน โทรทัศน์เคเบิล โทรทัศน์ดาวเทียม มีปัญหาในการรับชม รับฟังสื่อโทรทัศน์-วิทยุ หรืออยากทดลองซื้อ ทดลองใช้ยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือเครื่องสำอาง ที่โฆษณาชวนเชื่อว่าดีวิเศษ ซึ่งมีผลกระทบต่อเวลา ทรัพย์สิน สุขภาพ บางคนอาจะเสียชีวิตเพราะการบริโภคผลิตภัณฑ์โดยรู้เท่าไม่ถึงการ เพราะจากแรงจูงใจของสื่อโฆษณาทางวิทยุ-โทรทัศน์ดังที่ตกเป็นข่าวดังอยู่ในปัจจุบัน

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่ผู้บริโภคสื่อโทรทัศน์เคเบิ้ล โทรทัศน์ดาวเทียม พบบ่อย และมีการร้องเรียนมายัง สำนักงาน กสทช.

 • ชำระเงินล่วงหน้าไปแล้ว แต่ไม่ได้รับบริการไม่ครบถ้วนตามสัญญา
 • ไม่สามารถเช็คยอดการชำระค่าบริการที่ผ่านมาได้เนื่องจาก ระบบของทางบริษัทผู้ให้บริการขัดข้อง
 • ถูกคิดค่าบริการเพิ่มหากยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด
 • ไม่สามารถรับชมรายการได้ครบทุกช่องตามที่บริษัทผู้เช่าได้โฆษณา
 • ถูกระงับสัญญาณโดยไม่มีจดหมายแจ้งเหตุก่อนล่วงหน้า
 • หน้าจอดำ หรือมีการให้ใส่รหัสผ่านก่อนรับชม
 • สัญญาณถูกรบกวนจากคลื่นอื่น
 • รับชมภาพไม่ชัด สัญญาณขาดหายเป็นบางช่วง

       สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมถึง

 1. การออกอากาศรายการ หรือการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
 2. ออกอากาศรายการ หรือการโฆษณาที่มีลักษณะจูงใจ หลอกลวง ให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น มีการอ้างสถิติ ข้อมูล ที่ไม่เป็นจริง หรือเกินความจริง
 3. การกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการที่มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
 4. อาศัยอำนาจทางการตลาดเพื่อบังคับให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการของตน
 5. กีดกันมิให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ตามปกติ ทำให้ผู้บริโภคต้องเพิ่มภาระในการเข้าถึงบริการ
 6. ผู้ประกอบกิจการร่วมกันกำหนดเงื่อนไขในการเข้าถึงบริการ ทำให้ผู้บริโภคถูกบังคับให้ใช้บริการ หรือสร้างภาระมากเกินไปในการเข้าถึงบริการนั้น
 7. ระงับการให้บริการ/สัญญาณโดยไม่แจ้งผู้บริโภคโดยแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
 8. โฆษณาบริการ หรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 9. ออกอากาศรายการ ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวมกันเกิน 1 ใน 8 ของขนาดพื้นที่หน้าจอโทรทัศน์ อันเป็นการรบกวนการชมรายการ
 10. ใช้เสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจ ถือเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร และก่อมลพิษทางเสียง
 11. เชิญชวนให้ส่งข้อความหรือเน้นย้ำเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่สมควร ผิดในข้อเท็จจริงจนทำให้ผือื่นเข้าใจผิด
 12. กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรการออกอากาศหรือโฆษณาหลอกหลวง

       หากกรรมการ กสทช. เห็นว่าผู้ประกอบการรายใด มีการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแล้ว สามารถสั่งระงับการดำเนินการดังกล่าวได้ทันที หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการจะสั่งปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท หากฝ่าฝืนสามรถปรับรายวันได้อีกวันละไม่เกิน 1แสนบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

       การที่ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ถูกเอาเปรียบจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ทักษะในการ “รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์” การรู้จัก “สิทธิผู้บริโภค” การช่วยกันสอดส่อง และ “ร้องเรียน” นอกจากจะช่วยลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบแล้ว ยังเป็นการแสดงพลังผู้บริโภคให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามิใช่จะมาเอาเปรียบกันได้ง่ายๆ

หากพบเห็นการการเอาเปรียบผู้บริโภคในสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สามารถร้องเรียนมาได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1200 หรือ consumerrights.bc.nbtc@gmail.com