กิจกรรมที่ผ่านมา

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์(ระดับมัธยมศึกษา) จังหวัดราชบุรี

Feb 21.2023
share

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์(ระดับประชาชน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี

Feb 20.2023
share

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

Feb 08.2023
share

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ไปใช้จัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมหาสารคาม)

Nov 22.2022
share

กสทช.ต่อพงศ์ พบเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคเหนือ เน้นย้ำบทบาทผู้บริโภค

Nov 14.2022
share

กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กลุ่มเด็กและเยาวชน

Oct 25.2022
share
Categories
Contact