กิจกรรมที่ผ่านมา

กสทช. จับมือสื่อ 11 องค์กรวิชาชีพสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลกันเอง สร้างมาตรฐานเดียวกัน

Jan 31.2017
share
เมื่อวันที่ 27 พ.ย.56 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง (กสทช.) ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

การสัมมนาและการจัดนิทรรศการเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

Jan 31.2017
share
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้มีการสัมมนาและการจัดนิทรรศการเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ภาพบรรยายกาศ "นิทรรศการและกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ" @ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่

Jan 31.2017
share
ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยกับงาน "นิทรรศการและกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ" @ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ต้องขอขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ให้ความสนใจกันนะค่ะ กิจกรรมดี ...

กสทช. เปิดเวทีเชิญผู้ประกอบการสื่อหารือ การโฆษณาตามที่กฎหมายกำหนด

Jan 31.2017
share
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นประธานเปิดงานเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด” โดยมีคณะ....

ผู้ประกอบการสื่อ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผู้บริโภค จับมือกันแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย

Jan 31.2017
share
เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2556 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เชิญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้ประกอบการสื่อ บริษัทที่ปรึกษา

กสทช. ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

Jan 31.2017
share
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กสทช. กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ สถาบันการศึกษา และสมาคมคนพิการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีบริการ
Contact