กิจกรรมที่ผ่านมา

เวทีส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคสื่อแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Jul 06.2022
share
เมื่อวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ กทปส. ให้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อดำเนินโครง...

เวทีส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคสื่อแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ พื้นที่ภาคเหนือ

Jun 30.2022
share
เมื่อวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ กทปส. ให้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อดำเนินโครง...

เวทีส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคสื่อแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ พื้นที่ภาคกลาง

Jun 30.2022
share
เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ กทปส. ให้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อดำเนินโครง...

เวทีส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคสื่อแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Jun 13.2022
share
...

กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายผู้บริโภคเฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคอีสาน ปี 2565

Jun 02.2022
share
...

กิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายผู้บริโภคเฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคกลาง ปี 2565

May 29.2022
share
...
Contact