31. ปัจจัยที่ทำให้เครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ประสบความสำเร็จประกอบด้วยอะไรบ้าง

 

เครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากขาดปัจจัยสำคัญต่างๆ ดังนี้

 1. สมาชิกต้องมีใจเป็นหนึ่งเดียว มีความสามัคคีในกลุ่ม
 2. สมาชิกมีขวัญ กำลังใจ และเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผล
 3. สมาชิกมีความเสียสละทั้งกาย สติปัญญา ทรัพยากร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว        
 4. มีระบบการจัดการ และการวางแผนที่ดี
 5. มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
 6. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
 7. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 8. มีกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
 9. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
 10. มีการสื่อสารและการเรียนรู้ที่ดีร่วมกัน
 11. สามารถรักษาสมาชิกเครือข่ายเดิม และขยายสมาชิกเครือข่ายใหม่

เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายสำคัญของการเป็นเครือข่ายฯ ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของทุกคน