วัยรุ่นไทยกับการรู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อ