ใครเป็นเจ้าของคลื่นความถี่วิทยุ-โทรทัศน์

 • 1. ใครเป็นเจ้าของคลื่นความถี่วิทยุ-โทรทัศน์
  1. ใครเป็นเจ้าของคลื่นความถี่วิทยุ-โทรทัศน์
  คลื่นความถี่วิทยุ-โทรทัศน์ ถือเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ ที่กฎหมายกำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ของเราทุกคน ทั้งทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ฯลฯ โดยให้มีองค์กรอิสระ มาจัดสรร ดูแล
  Jan 24.2017
 • 2. ทำไมต้องมี กสทช.
  2. ทำไมต้องมี กสทช.
  กสทช. เป็นองค์กรอิสระ ที่รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 กำหนดให้มาทำหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับดูแล วิทยุ-โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ให้เกิดการปฏิรูปสื่อ คือเร่งกระจายความเป็นเจ้าของคลื่นความถี่จากที่
  Jan 24.2017
 • 3. กสทช. คือใคร
  3. กสทช. คือใคร
  กสทช. มีงานด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ ส่วนการออกใบอนุญาตและกำกับดูแลนั้น ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการด้านโทรคมนาคม
  Jan 24.2017
 • 4. กสทช. กำหนดกรอบการทำงานไว้อย่างไร
  4. กสทช. กำหนดกรอบการทำงานไว้อย่างไร
  กสท. ได้จัดทำ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อเป็นกรอบการทำงานในระยะเวลา 5 ปี โดยมีพันธกิจหลัก คือ จัดสรรทรัพยากรในการสื่อสารอย่างโปร่งใส
  Jan 24.2017
 • 5. ประชาชนจะมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของ กสทช. ได้อย่างไร
  5. ประชาชนจะมีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของ กสทช. ได้อย่างไร
  การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการทำงานของ กสทช. เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ทรัพยากรสื่อสารเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งภาคประชาชนอาจทำได้หลายรูปแบบ เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็น
  Jan 24.2017
 • 6. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คือใคร ทำหน้าที่อะไร
  6. คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คือใคร ทำหน้าที่อะไร
  กสทช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ซึ่งมาจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน โดยเข้ามาช่วย กสทช. ดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์
  Jan 25.2017