ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ...

ด้วยคณะ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
Jan 30.2017
share

สำนักงาน กสทช. สนับสนุน ปภ.จังหวัดตั้งศูนย์สื่อสารในพื้นที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม พร้อมส่งรถสื่อสารฉุกเฉินออกสนับสนุนสัญญาณไวไฟสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Jan 24.2017
share
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ได้ทวี

สุภิญญาเตรียมเปิดเวทีจัดทำแผนเยียวยาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายกรณีทรูยกเลิก HBO 6 ช่อง

Jan 24.2017
share
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า หลังจากบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ยกเลิกการให้บริการ 6 ช่องรายการ

ตารางรายงานผลการจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

Jan 24.2017
share
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร