กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ: PAR ภาคกลาง

Aug 06.2020
share

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Participatory Action Research : PAR) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Jul 23.2020
share

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ Participatory Action Reserach ภาคเหนือ

Jul 22.2020
share

กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ พื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 13-14 มี.ค. 63

Mar 19.2020
share

กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พื้นที่ภาคกลาง

Mar 09.2020
share

"กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พื้นที่ภาคเหนือ"

Feb 19.2020
share

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมิน และออกแบบการมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Nov 28.2019
share