กิจกรรมที่ผ่านมา

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์(ระดับมัธยมศึกษา) จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เเละมหาวิทยาลัย...
Feb 21.2023
share

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์(ระดับประชาชน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี

Feb 20.2023
share
เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เเละมหาวิทยาลัยศิ...

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

Feb 08.2023
share
เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เเละมหาวิทยาลัยศิ...

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ไปใช้จัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมหาสารคาม)

Nov 22.2022
share
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรหรือเนื้อหาการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ไปใช้จัดการเรียนการสอนครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมหาสารคาม)เริ่มต้นกับวันนี้ที่ #มหาสารคาม ในระดับ “ประชา...

กสทช.ต่อพงศ์ พบเครือข่ายผู้บริโภคฯ ภาคเหนือ เน้นย้ำบทบาทผู้บริโภค

Nov 14.2022
share
“… กสทช.ต่อพงศ์ พบเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคเหนือ เน้นย้ำบทบาทผู้บริโภค สะท้อนปัญหาเพื่อเเก้ไขให้ทุกกลุ่มคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม …”อัมบั้มภาพบรรยากาศ https://drive.google.com/.../16JmdR3sRnyziIon7vmjn99xPCVh...

กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กลุ่มเด็กและเยาวชน

Oct 25.2022
share
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธาน ในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีว...

เวทีส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้บริโภคสื่อแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Jul 06.2022
share
เมื่อวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของ กทปส. ให้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อดำเนินโครง...