กิจกรรมที่ผ่านมา

สำนักงาน กสทช. จัดการอบรมหลักสูตรการเป็นล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ (Training for Television Sign Language Interpreter) จำนวน 72 ชั่วโมง ประจำปี 2567 มุ่งเน้นผลิตบริการล่ามภาษามือทางโทรทัศน์เพื่อสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการเป็นล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ (Training for Television Sign Language Interpreter) จำนวน 72 ช...
Jul 11.2024
share

สำนักงาน กสทช. ร่วมมือสร้างเเกนนำเยาวชนจัดอบรมสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อประเด็นความหลากหลายทางเพศเเละความหลากหลายทางสังคม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้บริโภคสื่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศและหลากหลายทางสังคม

May 16.2024
share
เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ร่วมมือกับ สภาเด็กและเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดการอบรมการรู้จักสื่อรู้จักสิทธิให้กับเครือข่ายผู้บริโภคกลุ...

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ ทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสรรค์ "วัยเรา-เข้าใจ-ฉลาดใช้สื่อ" (Melit Project) ) ภายใต้โครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ

Mar 27.2024
share
สำนักงาน กสทช. โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ร่วมกับ ทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ...

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ จัดกิจกรรม เด็กดี Dekdee Merit (Melit Project) ภายใต้โครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ

Mar 27.2024
share
สำนักงาน กสทช. โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ร่วมกับ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม เด็กดี Dekdee Merit (Melit Project) ภายใต้โครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ โรงเ...

สำนักงาน กสทช. ร่วมมือสร้างเเกนนำเยาวชนจัดอบรมสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อประเด็นความหลากหลายทางเพศเเละความหลากหลายทางสังคม (ภาคกลาง)

Mar 27.2024
share
เมื่อวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ร่วมมือกับกลุ่มSEED Thailand จัดการอบรมการรู้จักสื่อรู้จักสิทธิให้กับเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มความหลากหลายทางเพศและหลาก...

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคสื่อฯ จังหวัดเลย จัดกิจกรรมเปิดศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สร้างความตระหนักรู้ของเครือข่ายวิทยุ-โทรทัศน์ ประจำจังหวัดเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ไทเลยรู้เท่าทันสื่อก๋อ"

Feb 08.2024
share
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 สำนักงาน กสทช. โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) และร่วมกับ แกนนำเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดเลย พร้อมกับ เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย และเครือข่ายผู้บริโภคชุมชนหน...

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกรอบแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นรับฟังเสียงกลุ่มคนที่หลากหลายของภาคอีสานในยุคการเปลี่ยนเเปลงของดิจิทัล

Feb 08.2024
share
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมจัดการประชุมกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกรอบแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้ภูมิทัศน์...