การรู้เท่าทันสื่อ

 • 53. "รู้เท่าทันสื่อ" คืออะไร
  53. "รู้เท่าทันสื่อ" คืออะไร
  "รู้เท่าทันสื่อ" คือ ทักษะ หรือความสามารถในการ "ใช้สื่ออย่างรู้ตัว" และ "ใช้สื่ออย่างตื่นตัว" คำว่า "การใช้สื่ออย่างรู้ตัว" สามารถอธิบายหรือขยายความได้ว่า สามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหา
  Jan 24.2017
 • 54. ทำไมเราถึงต้องรู้เท่าทันสื่อ
  54. ทำไมเราถึงต้องรู้เท่าทันสื่อ
  ในภาวะที่เราต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในสังคมบริโภคนิยมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ ตลอดจนความเชื่อค่านิยม อีกทั้งด้านการบ้านการเมืองไหลบ่าถาโถมเข้าใส่เราจนตั้งตัวไม่ติด มีความจำ
  Jan 24.2017
 • 55. หัวใจสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อคืออะไร
  55. หัวใจสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อคืออะไร
  คนส่วนใหญ่รับสื่อโดยไม่เคยคิดหรือตั้งถาม ว่าสื่ออะไร มีบทบาทอย่างไร การที่จะเท่าทันสื่อได้ ต้องตระหนักและเข้าใจเรื่องหลักๆ เกี่ยวกับสื่อ ดังนี้ สื่อทั้งหลายล้วนแต่ถูกระกอบสร้างขึ้น
  Jan 24.2017
 • 56. ทำอย่างไรจึงจะรู้เท่าทันสื่อ
  56. ทำอย่างไรจึงจะรู้เท่าทันสื่อ
  การรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะที่ต้องสร้างขึ้นและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพราะสื่อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับวันจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นจึงต้องฝึก เพราะสื่อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับวันจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้น
  Jan 24.2017
 • 57. การรู้เท่าทันสื่อมีเทคนิคอะไรบ้าง
  57. การรู้เท่าทันสื่อมีเทคนิคอะไรบ้าง
  ลองดูกรณีตััวอย่างในต่างประเทศ เช่น สมาคมเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอเทคนิคการเรียนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ คือ เมื่อ "สื่อ" ถูกประกอบสร้างขึ้น การรู้เท่าทันสื่อ ก็คือ "การรื้อถอน"
  Jan 24.2017
 • 58. โรงเรียนช่วยเด็กเท่าทันสื่อได้หรือไม่
  58. โรงเรียนช่วยเด็กเท่าทันสื่อได้หรือไม่
  ไม่จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาพิเศษที่แยกออกมาต่างหาก ครูสามารถสอดแทรกความรู้เท่าทันสื่อในทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา ฯลฯ ซึ่งจะได้ผลดีกว่าแยกเป็นวิชาต่างหาก
  Jan 25.2017