ข่าวสาร / กิจกรรม

ความเคลื่อนไหวโครงการ

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และองค์กรภาคี
ขอเชิญ ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ หรือประชาชนทั่วไป ร่วมโหวตคัดเลือกล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ ขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกด Like โพสต์ใต้ภาพล่ามภาษามือที่ท่านชื่นชอบทาง Facebook https://www.facebook.com/con.rights (ผู้...
1 มกราคม 2513
ขอเชิญ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือในสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในปี 2565 และปี 2566 ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล “ล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ดีเด่น ประจำปี 2566 (NBTC Sign Language Interpreter Awards)
สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษามือในสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ในปี 2565 และปี 2566 ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล“ล่ามภาษามือสำหรับการให้บริการโทร...
12 ตุลาคม 2566
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง
ตามที่ กสทช. ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบการกำหนดแผนงาน (Roadmap) กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาที...
21 กรกฎาคม 2566

จัดระดับความเหมาะสม

รายการ / โทรทัศน์

รายการต่อไปนี้ เป็นรายการสำาหรับเด็กปฐมวัย
ผลิตขึ้นสําหรับผู้ชมในวัย ๓ – ๕ ปี
รายการต่อไปนี้ เป็นรายการสำหรับเด็ก
ผลิตขึ้นสําหรับผู้ชมในวัย ๖ – ๑๒ ปี
รายการต่อไปนี้ เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อไปนี้ เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป
อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ที่ต้องใช้วิจารณญาณ
ในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๓ ปี
ควรได้รับคำแนะนำ
รายการต่อไปนี้ เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป
อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม
รายการต่อไปนี้ เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่
อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนพฤษภาคม 2567

สื่อวีดิทัศน์