กิจกรรมที่ผ่านมา

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้นำเครือข่ายผู้บริโภค ในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคใต้

May 03.2021
share
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิ...

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้นำเครือข่ายผู้บริโภค ในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคเหนือ

Apr 26.2021
share
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้ร่วมกับภาคีเครื...

การอบรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จังหวัดสงขลา

Apr 07.2021
share
เมื่อวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้กำหนด จัดอบรมเพื่อสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโท...

การอบรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จ.พิษณุโลก

Apr 02.2021
share
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้กำหนด จัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคใ...

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างฯ ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงใหม่

Mar 24.2021
share
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเครื่องมือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทร...

การอบรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จังหวัดตรัง

Mar 23.2021
share
วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้กำหนด จัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครอ...
Contact