กิจกรรมที่ผ่านมา

สำนักงาน กสทช. ร่วมมือกับ ศูนย์บริการวิชาการ มศว. จัดการประชุม Focus Group ฟังเสียงสะท้อน เเละสร้างคู่มือการรู้เท่าทันสื่อ ฉบับสูงวัย รู้สิทธิ ทันสื่อ

Aug 18.2023
share
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริ...

สำนักงาน กสทช. ร่วมจัดเสวนาสาธารณะเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

Aug 18.2023
share
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ร่วมกับ สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และภาคีองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้...

กสทช. ร่วมสัมมนากับ UNDP และกองทุนพัฒนาสื่อฯ จัดงานสัมมนา เรื่อง สื่อ | ความพิการ การส่งเสริมสังคมการอยู่ร่วมกัน

Aug 17.2023
share
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 กสทช. ร่วมสัมมนากับ UNDP สถานทูตออสเตรเลีย และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้กับ อาจารย์ และ นักศึกษา ในงานสัมมนา เรื่อง สื่อ | ความพิการ การส่งเสริมสังคมการอยู่ร่วมกัน ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น ๓ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ...

กิจกรรมคนทันสื่อ Show&Share

Jun 15.2023
share
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรม Show & Share ผลงานโครงการเสริมสร...

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์(ระดับมัธยมศึกษา)จังหวัดนครปฐม

Jun 14.2023
share
เมื่อวันที่  พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เเละมหาวิ...

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์(ระดับประชาชน) จังหวัดขอนแก่น

Jun 14.2023
share
เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลั...
Contact