กิจกรรมที่ผ่านมา

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างฯ ภาคใต้้: จังหวัดสงขลา

Mar 08.2021
share
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเครื่องมือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรท...

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเครื่องมือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ภาคกลาง

Feb 25.2021
share
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเครื่องมือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงแล...

สำนักงาน กสทช. จัดการอบรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

Jan 07.2021
share
วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้จัดการอบรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชองคนพิการในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ณ โรงแรมสปริงฟิล...

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเครื่องมือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน

Dec 30.2020
share
วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเครื่องมือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ของประชาชนเ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์

Dec 29.2020
share
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ ภายใต้โครงการพัฒนาความเข้าใจและส่งเสริมการมี...

การประชุมคณะทำงานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเพิ่มความสามารถของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Dec 22.2020
share
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ได้จัดงานประชุม ที่โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ โดยมีตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์จากแต่ละกลุ่มของภูมิภาคในประเทศไทย ...
Contact