กิจกรรมที่ผ่านมา

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนฯ จังหวัดสกลนคร

Feb 27.2022
share
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ในพื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดสกลนคร          ...

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

Feb 06.2022
share
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565   &n...

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนฯ จังหวัดเชียงใหม่

Feb 06.2022
share
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผล สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างรู้เท่าทัน ในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2565   &n...

วีดิทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ภาคเหนือ)

Oct 27.2021
share
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์โครงการพัฒนาความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ภาคเหนือ)วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ibis 4 ชั้น 8 ณ โรงแรม...

วีดิทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ภาคตะวันออก)

Oct 27.2021
share
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์โครงการพัฒนาความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ภาคตะวันออก) วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพรรณราย 1ชั้น 3...

วีดิทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ภาคใต้)

Oct 27.2021
share
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ โครงการพัฒนาความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ภาคใต้) วันที่ 3 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรม ลี การ...
Contact